تبلیغات
دلتنگی های من
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


(زندگی )

برای پیوستن به حق باید از روی ناحق گذشت،

و برای گذشتن از ناحق باید از جان گذشت،

و برای گذشت از جان باید از منْ چشم پوشید،

و برای روی گرداندن از من باید به اخلاص پیوست،

و برای پیوستن به اخلاص باید در او ذوب گشت،

و برای ذوب گردیدن باید به نهایت دوست داشتن رسید،

و برای رسیدن به این نهایت باید عقل را به انتهای تدبیر رساند،

و برای رسیدن به تدبیر باید از مست گردید...

تا عقل مست نشد *** چون وچرا هست نشد

 

زشراب آسمانی که خدا دهد نهانی

به نهان زدست خصمان، قدحی به دست ما دهفرزند آدم  پنجشنبه 5 مرداد 1385 : ساعت 01:07 ب.ظ     نظر( )